Bomen

Beplanting

Bestek/ Directie

Digitalisatie

Assetmanagement

Planpresentaties

Alles over Groenbeheer

Digitalisatie

Alles over Groenbeheer

Assetmanagement

Bomen

Boomveiligheidscontrole

Potentieel onveilige situaties worden gesignaleerd tijdens de boomveiligheidscontrole. Om de te nemen beheermaatregelen in beeld te krijgen wordt de onderhoudstoestand van bomen opgenomen. Met vastlegging van de opgenomen gegevens en uitvoering van eventuele beheermaatregelen voldoet de boomeigenaar aan de zorgplicht.

Bomen

Nader onderzoek

Uit de boomveiligheidscontrole volgt normaliter een aantal nader te onderzoeken bomen. Alvorens over te gaan op een in de regel kostbaar nader onderzoek met de inzet van specialistische onderzoeksapparatuur, voert een van onze European Tree Technicians een nader onderzoek uit. Hiermee wordt het aantal specialistische onderzoekingen sterk gereduceerd.

Bomen

Nieuwe richtlijn voor de BEA

De Bomen Effect Analyse (BEA) is dé standaard methode om de mogelijke gevolgen van bouw- en herinrichtingprojecten te beoordelen. Professionals in de bomenwereld gebruiken dit instrument al sinds 2003. De Bomenstichting en CROW hebben de geactualiseerde versie uitgebracht: de Richtlijn Bomen Effect Analyse.

Alles over Groenbeheer is enthousiast over deze richtlijn, en gaat er mee aan de slag. Voor opdrachtgevers én voor ons is duidelijkheid over de inhoud en onderdelen van de BEA handig, en efficiënt. Veel verandert er overigens niet, onze werkwijze bevatte al alle onderdelen. Wel worden de aanpak en rapportage nu nog uniformer en gestructureerder.

Bomen

Monitoring ziekten en plagen

Het is belangrijk de gezondheid van de planten en bomen te waarborgen en, indien mogelijk, te bevorderen. Ziekten en plagen kunnen een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het openbaar groen. Dit geldt zeker als de aantasting gevolgen heeft voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte direct rondom de beplanting.

De wettelijke zorgplicht is hierbij van toepassing. Denk hierbij aan de eikenprocessierups (brandharen vormen een reëel gevaar voor de volksgezondheid), kastanjebloedingsziekte (in een ver gevorderd stadium kunnen bomen mechanisch instabiel worden) of massaria, waarbij ‘zonder vooraankondiging’ takken uit kunnen breken.

Bomen

Planmatig boombeheer®

Planmatig Boombeheer® brengt structuur aan in het gehele proces rondom het onderhoud van uw bomen. Met deze benadering houdt u zelf de regie in handen. Op elk moment weet u in welke staat uw bomenbestand zich bevindt en wat de mogelijkheden zijn binnen de middelen die te uwer beschikking staan.

Het model geeft exact aan op welke wijze het beschikbaar budget efficiënter ingezet kan worden, waardoor structureel meer gerealiseerd kan worden met hetzelfde budget. De opzet van het model kenmerkt zich door de ‘onbeperkte houdbaarheidsdatum’.

Planmatig Boombeheer® biedt:

  • economisch het meest voordelige beheer,
  • boomtechnisch de meest verantwoorde snoeiwijze,
  • een veilig bomenbestand,
  • minimaliseren van overlast door bomen,
  • het creëren van duidelijkheid voor de burger.

Bomen

Monitoring essentaksterfte

Net als eerder de bloedingsziekte bij kastanje en ook de iepziekte  krijgt iedere beheerder te maken met de essentaksterfte die de essen in ons land massaal bedreigt.

Alles over Groenbeheer inspecteert uw essen volgens een methode die binnen en buiten onze landsgrenzen haar nut bewezen heeft. Ons adviesbureau inventariseert, registreert en analyseert de ernst van de situatie. Monitoring geeft de mogelijkheid de verdere ontwikkeling te analyseren en maakt gerichte advisering met gefundeerde onderbouwing mogelijk.

Beplanting

Planmatig beheer plantsoenen

De ontwerper van een groene inrichting heeft een invulling voor ogen die voldoet aan de beoogde functies van het groen en het eindbeeld dat de ontwerper opgesteld heeft.

De weg die leidt tot het eindbeeld (het beheer) kenmerkt zich door een aantal ingrepen (de beheermaatregelen). Er wordt gestreefd naar volledige functievervulling tegen zo laag mogelijke kosten.

Beplanting

Inventarisaties

Om planmatig beheer plantsoenen en planmatig boombeheer mogelijk te maken dienen ondermeer de exacte omvang, de kwaliteit, zorgplichtkenmerken en het aanwezige beplantingstype bekend te zijn.

De methode die wij ontwikkeld hebben begint daarom altijd met het verzamelen van relevante gegevens. Jaarlijks voert Alles over Groenbeheer circa 150.000 boomveiligheidscontroles uit en worden duizenden hectares landschappelijke beplantingen en plantsoenen opgenomen. Wij hebben ervaring met de meeste ‘groene’ beheer- en registratiesystemen. Dit betekent dat onze opnames vakkundig worden vastgelegd in uw beheersysteem.

Beplanting

Dunning/ houtopbrengst

Om uiteenlopende redenen zet Alles over Groenbeheer dunningen uit in landschappelijke beplantingen. Gewapend met de benodigde hard- en software en met een digitale houtklem worden relevante gegevens opgenomen. Met deze informatie worden bijvoorbeeld overzichten, houtopbrengsten, planningen en begrotingen opgesteld

Beplanting

NEN-opname

Alles over Groenbeheer verzorgt NEN-opnames; dé (voor de groene ruimte nieuwe) norm voor conditiemeting. Het betreft een objectief en uniform meetsysteem van de kwaliteit van uw openbaar groen. Ons adviesbureau heeft een “vergroening” gerealiseerd binnen de aanwezige normen en aldus de norm naar een hoger niveau getild.


Bestek en directie

Opstellen bestek

Niet iedere bestekschrijver is in staat een bestek te schrijven dat aansluit op de specifieke eisen die groenbeheer stelt aan de werkzaamheden die in het bestek beschreven moeten worden. Kennis op het gebied van de groene buitenruimte is een ‘must’. Deze is binnen Alles over Groenbeheer ruimschoots aanwezig.

Bestek en directie

Aanbestedingsprocedure

Met de opdrachtgever wordt besproken welk gunningscriterium gehanteerd gaat worden en op basis van welke criteria een gegadigde al dan niet geschikt wordt bevonden. In dezelfde fase wordt bepaald welke aanbestedingsprocedure gekozen wordt, op basis van de kenmerken die bij een specifieke procedure horen.

Het zorgvuldig selecteren en doorlopen van de procedure is van wezenlijk belang om het bij het project behorende einddoel van de beherende instantie te kunnen bereiken.

Bestek en directie

Directievoering

Om het gewenste eindresultaat te kunnen behalen voor het werk waarvan op dat moment sprake is, kan Alles over Groenbeheer de directievoering op zich nemen.

Met onze kennis op het gebied van bestekken en UAV, gecombineerd met de aanwezige groenkennis, worden uw belangen als opdrachtgever uitstekend behartigd. De directievoering kan volledig door Alles over Groenbeheer worden uitgevoerd of in samenwerking met de opdrachtgever.

Bestek en directie

Begroting en nacalculatie

Een realistische marktconforme begroting geeft controle over een project en de uitvoerende partij(en). Opgedane kennis van de markt, voortvloeiend uit onze bestekswerkzaamheden, geeft ons de mogelijkheid de juiste financiële effecten van beslissingen weer te geven.
Na de geleverde diensten en werkzaamheden berekent Alles over Groenbeheer de werkelijke kosten en wordt dit afgezet tegen de begroting.

Digitalisatie

Beheer- en beleidsplannen

De wensen van opdrachtgever en belanghebbenden (meestal de burger) worden vertaald in een vakkundig en verantwoord digitaal plan, waarbij creativiteit en functionaliteit gecombineerd worden. De hieruit voortkomende planpresentatie is van wezenlijk belang om duidelijk te maken hoe omgegaan is met de wensen en eisen en hoe de toekomst van een zeker gebied eruit gaat zien.Een juiste presentatie laat nauwelijks ruimte voor aanvullende vragen. Belanghebbenden herkennen zich in de situatie en  ‘lezen’ de impact van de op handen zijnde wijzigingen in hun leefgebied. Onduidelijkheden in een dergelijke presentatie zijn uit den boze: het getuigt van kwaliteit als er geen twijfels zijn over de nieuwe aankleding die door de presentatie gevisualiseerd wordt.

Digitalisatie

Beheersystemen

Alles over Groenbeheer beschikt over de nodige kennis van (groen)beheersystemen. Zij kan door haar uitgebreide ervaring met de diverse informatiesystemen adviseren welk systeem het beste aansluit op uw specifieke situatie. Tevens ondersteunt zij bij het invoeren en up-to-date houden van de beheergegevens.

Digitalisatie

Kaartvervaardiging

Op het gebied van digitale cartografie is Alles over Groenbeheer zeer praktijkgericht. Het draait niet om een informatie-explosie op slechts één kaart. Welke gegevens zijn interessant en zinvol voor uw specifieke project? En hoe is dat helder en duidelijk aan belanghebbenden te tonen?

Het vervaardigen van thematische kaarten is hierbij een onmisbaar middel.  Uiteraard is een geografische visualisatie niet zomaar een ‘platte tekening’: u hebt tevens de  beschikking over de feitelijke achterliggende informatie waarmee de kaart tot stand is gekomen.

Assetmanagement

Assetmanagement groen en bomen

Assetmanagement is een methode die steeds meer wordt toegepast in het integrale beheer van de openbare ruimte, maar nog nauwelijks voor groen en bomen. Dat terwijl de toepassing van de assetmanagement-methode ontzettend waardevol kan zijn, want er wordt naar de totale levenscyclus van het object gekeken, inclusief de vervanging.

Model Assetmanagementniet touwtrekken maar afwegenDankzij assetmanagement is er veel beter overzicht over het totale beheerproces, omdat er volgens vaste processtappen wordt gewerkt: Beleid en Strategie, Beheren en Programmeren, Plannen en Voorbereiden, Bouwen en Onderhouden, Monitoren en Analyseren, Evalueren en Bijsturen.

Assetmanagement

Areaal op orde

U kunt Alles over Groenbeheer inschakelen bij het ‘op orde krijgen van uw areaal’. Denk aan veldinventarisaties, het vullen van beheersystemen, controle van areaalgegevens en kaartvervaardiging.

Elke beheermethode start met actuele en betrouwbare gegevens. Voor assetmanagement is dit niet anders. De gevleugelde term is daarom ‘areaal op orde’. Extra aandachtspunt bij assetmanagement is het verzamelen van de juiste gegevens, die precies de goede informatie leveren.


Assetmanagement

NEN 2767 – conditiemeting

Kwalitatieve gegevens zijn belangrijk voor assetmanagement. Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten kwalitatieve gegevens: de verzorgingstoestand, de technische kwaliteit en de veiligheidstoestand. Voor de technische kwaliteit van groen en bomen is de NEN 2767-systematiek de objectieve landelijke standaard.

NEN 2767Alles over Groenbeheer voert deze NEN-inspecties voor u uit. De conditiescores die we op basis van de inspectieresultaten berekenen kunt u gebruiken als basis voor uw beleids- en beheerplannen, en om bijvoorbeeld de vervangingsopgave te bepalen.